உலர் உணவு வழங்கும் நிகழ்வு

25.09.2017, கருவியில் நடைபெற்ற உலர் உணவு வழங்கும் நிகழ்வும், மதியபோசன நிகழ்வும்